Läs senare

Viktigt om läraryrkets etik

RecensionAtt läsa om lärares moraliska övertramp är nedslående. Men ingen med intresse för skolan kan ignorera denna imponerande bok om lärarprofessionens etik.

09 maj 2018

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik

Gunnel Colnerud

Liber

Skolans vardag genomsyras av etiska och moraliska frågor som läraren oftast hanterar på egen hand. Det kräver ett eget omdöme eller en ”inre vakthund”.

Boken Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik behandlar dels lärares egen professionella etik och varför den behövs, dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till eleverna och hur olika värdepedagogiska praktiker påverkar elevernas moraliska utveckling.

Boken bygger på lärares, elevers och lärarstudenters berättelser och ett stort antal exempel och fallbeskrivningar illustrerar de teoretiska resonemangen. Dessutom redovisas de lagparagrafer och yrkesetiska riktlinjer som lärare bör ha i åtanke när de hamnar i svårlösta etiska dilemman. Efter varje kapitel ställs diskussionsfrågor som manar till kollegialt lärande. Boken är exceptionellt välskriven och lättläst, trots dess många abstrakta begrepp och perspektivtaganden.

»Läsarna får i uppgift att tillsammans med kollegor undersöka sina antaganden om hur man utvecklas som moralisk person.« Illustration: Sara Frisk

Många problemställningar avhandlas, däribland att lärare tycks vara omedvetna om de egna handlingarnas konsekvenser för eleverna, liksom att ojämlikhet råder mellan lärare och elever och att eleverna upplever sig själva som maktlösa.

Ett par kapitel ställer yrkesetiken i relation till lärares ledarskap. I dem diskuteras hur elevers provokationer sätter lärare på svåra prov, där de riskerar att utsätta elever för yrkesetiskt oacceptabla handlingar, såsom mobbning. Avsnitten om lärares övertramp är sannerligen nedslående. Det unika med boken är just att den konfronterar även bristen på yrkesetiskt medvetande och handlande hos vissa lärare.

Uppmärksamhet riktas mot händelser i skolan som tidigare generationer underlåtit att ingripa mot. Hur har det varit möjligt? Att försvara eleverna mot vuxnas brist på etik är ingen bekväm handling, menar Colnerud, då man riskerar sin plats i gemenskapen.

Ett kapitel behandlar svårlösta etiska dilemman och den moraliska stress som lärare känner när de handlar i strid mot sin samvetsövertygelse.

Boken intar genomgående en kritisk hållning. Knivskarp kritik riktas till exempel mot nutidens ”juridifiering” som begränsar lärares möjligheter att gemensamt ta sitt etiska ansvar, och mot lärarutbildningen. Denna tycks inte förbereda lärarstudenterna för komplexiteten i lärares ledarskap i klassrummet eller förse dem med etisk beredskap. De riskerar därmed att starta sin lärarbana med en ”imaginär säkerhet” och förlita sig på några metoder som man tror fungerar i alla lägen.

I de tre sista kapitlen, som är mer teoretiskt hållna, görs flera olika analyser av vad värdeförmedling handlar om både avseende innehållet och metoderna. Dessa texter är ämnade att utveckla yrkesspråket för den moraliska dimensionen i lärares uppdrag. Läsarna får i uppgift att tillsammans med kollegor undersöka sina antaganden om hur man utvecklas som moralisk person med hjälp av en, inte så lätt, övning i en bilaga.

Ska skolan instruera elever till att lyda moraliska regler och anpassa sig till auktoriteter, eller införliva moraliska principer och normer som bidrar till deras moraliska utveckling? Vad tycker du?

Ingen med intresse för läraryrket och skolan bör ignorera denna imponerande bok. Den synliggör att etiska konfliktsituationer inte kan ses och hanteras som om de vore varje lärares privata angelägenhet och ställningstagande. Om etiska principer ska få någon betydelse i skolans praktik måste de tolkas gemensamt och leda till en medveten och gemensam yrkesetik. Då blir en lärares ingripande mot en kollega också professionellt legitimt och inte enbart en privat provokation.

ur Lärarförbundets Magasin