Läs senare

Vetenskaplig grund i myllrande småbarnsliv

21 sep 2018

Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek

Ingrid Pramling Samuelsson & Agneta Jonsson (red)

Liber

Att gå i förskolan är en del av det ­moderna småbarns­livet i Sverige och mer än hälften av barnen tillhör de yngsta åldrarna. I boken Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek får vi inledningsvis bekanta oss med en tvååring, Hans. Att öppna förskolans dörr på glänt på detta sätt fångar läsarens intresse direkt! Genom att vi får följa några glimtar ur Hans vardag får vi belysning av och kännedom om det myller av aktiviteter som barnet deltar i, upplever och gör erfarenheter av i förskolan.

Redaktörerna, Ingrid Pramling Samuelsson och Agneta Jonsson, skriver att det finns ett stort behov av litteratur som lyfter fram de allra yngsta barnen i förskolan. Det råder ingen tvekan om att denna antologi, som bygger på aktuell forskning och exempel från förskolans praktik kring de tidiga åldrarna, fyller viktiga kunskapsluckor. Gemensamt för texterna i de fjorton kapitlen är att de alla understryker vikten av kommunikation i olika praktiker, och att de pekar på lärarens viktiga upp­gift att byta fokus från ett görandeperspektiv till att lyfta fram lärandet, det vill säga ”rikta barns medvetenhet mot olika lärandeobjekt”.

I boken framstår lärarens förståelse av barnets perspektiv och meningsskapande som avgörande för att kunna utmana barnets uppfattning om sin omvärld och för att kunna realisera förskolans uppdrag. Omsorg, empati och fostran har en viktig plats i förskolan, och utgör förutsättningar och villkor för barns möjligheter att lära, utvecklas och skapa relationer. En trygg inskolning ger också goda förutsättningar för barnets förskolevistelse, menar Malin Broberg, vars kapitel ger insyn i inskolningens praktik och dess rutiner, där anknytningsteorin ger viktiga verktyg i förståelsen av relationen mellan trygghet och lärande.

I dag är undervisning i förskolan ett angeläget kunskapsområde med tanke på den aktuella diskussionen kring undervisningsbegreppets etablering och utformning inom förskolans fält. I boken problematiseras vad det kan innebära att undervisa i förskolan och hur undervisningen kan kopplas till verksamhetens innehållsliga frågor. Lärandeinnehåll såsom matematik, fysik, musik, naturvetenskap och teknik lyfts fram, och det redogörs för aktiviteter som bygger på vetenskaplig grund och som inkluderar såväl lek som lärande för de yngsta barnen. Ledmotivet, hur lärarna kan utforma förskolans olika verksamheter och undervisning på ett sätt som gör alla barn till deltagare, är påtagligt. Även ett nytt begrepp, ”nuets didaktik”, introduceras av Agneta Jonsson, vilket kan hjälpa personalen i förskolan att förstå och utveckla undervisningen.

Förhoppningsvis kommer boken att användas flitigt på landets förskollärarutbildningar och läsas av intresserade. Antologin har fina kvaliteter och ger stoff till många viktiga diskussioner kring förskolans yngsta barn.

ur Lärarförbundets Magasin