Läs senare

Vad krävs för att dra fördel av flerspråkighet?

09 maj 2018
Foto: Istock

Transspråkande i praktik och teori

Gudrun Svensson

Natur & Kultur

Hur ska skolan på bästa sätt kunna gynna lärandet hos flerspråkiga elever? Ja, det är en fråga som blivit allt viktigare i takt med att den språkliga mångfalden i de svenska klassrummen blivit större. I boken Transspråkande i praktik och teori vill Gudrun Svensson ge ett svar på den frågan.

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och forskar om flerspråkighet i skolan. I boken förklarar hon vad ett transspråkande arbetssätt innebär och hur det fungerar i praktiken.

Transspråkande är, menar Svensson, ett sätt att arbeta ”strategiskt med elevernas flerspråkiga resurser inom alla ämnen”.

Arbetssättet innebär ett perspektivskifte – från att se flerspråkiga elever utifrån ett bristperspektiv till att lyfta fram deras styrkor och resurser. Genom att låta elever, som inte har svenska som modersmål, arbeta mer på sitt förstaspråk i undervisningen, kan deras kunskaper och identitet utvecklas bättre, enligt Svensson.

I boken presenteras flera intressanta exempel från Centrumskolan i Växjö, där arbetssättet implementerats på bred front. Här får de flerspråkiga eleverna hela tiden växla mellan sitt första- och andraspråk, även i ämnesundervisningen. Lärarnas kontroll minskar givetvis när flera språk används parallellt i klassrummet, men samtidigt involveras elevernas föräldrar mer då de får stötta sina barn med att översätta texter, utreda begrepp, bli intervjuade, med mera.

Gudrun Svensson stödjer sig på internationell forskning när hon förespråkar transspråkande och bemöter själv på ett förtjänstfullt sätt flera av de invändningar som lärare och föräldrar kan ha mot arbetssättet. Men det uppstår ändå vissa frågetecken under läsningen. Införandet av transspråkande har gett goda resultat på Centrumskolan, skriver Svensson, men berättar inte så utförligt om hur arbetssättet utvärderats och på vilket sätt måluppfyllelsen blivit bättre. En annan fråga handlar om resurser. Det hade varit värdefullt att få en större inblick i hur arbetet organiserats på Centrumskolan och vilka resurser det krävt i form av personal utöver undervisande lärare.

Men sammantaget är Transspråkande i praktik och teori en pedagogisk och inspirerande bok i ett minst sagt aktuellt ämne. För studier visar att så många som hälften av de barn som invandrat till Sverige efter sju års ålder går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Behovet av och intresset för nya arbetssätt som bättre möter flerspråkiga elevers behov borde därför vara mycket stort bland lärare och rektorer.

 

ur Lärarförbundets Magasin