Läs senare

Utveckla läx­sam­arbetet

En god kommunikation mellan lärare och föräldrar leder till goda skolresultat, skriver Nils-Erik Nilsson.

20 nov 2019

Nils-Erik Nilsson är fil dr i svenska med didaktisk inriktning. Tidigare högstadie­lärare, universitetslektor och skolledare. 1987 fick han guldugglan av Riksförbundet Hem & Skola för sitt arbete med föräldrar.

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott. Professor Walberg lanserade begreppet hemmets läroplan som han menade är betydelsefull för hur ett barn lyckas i skolan.

Han kunde påvisa att elever vars föräldrar deltog i olika program, där syftet var att påverka hemmets läroplan, fick bättre resultat än vad motsvarande elever i kontrollgrupperna fick. Han konstaterade också att sådana program i genomsnitt visade sig ha dubbelt så bra effekt på resultaten som den socioekonomiska statusen. En annan studie visar att bristande kommunikation mellan skolan och hemmet riskerar att hindra föräldrarna att hjälpa barnen till goda studieprestationer.

Ett bra exempel på hur god kommunikation mellan lärare och föräldrar leder till goda resultat spreds i Sverige från omkring mitten av 1980-talet bland lågstadielärare. Idén kom från England där två forskare hade genomfört en undersökning i slutet av sjuttiotalet. Resultatet av denna studie visade att det var speciellt en faktor som var starkt kopplad till läsförmåga, nämligen om mamman regelbundet lyssnade till när barnet läste högt.

Skillnaden i läsförmåga mellan gruppen barn som hade mödrar som lyssnade till deras högläsning och de som inte lyssnade till sina barn var mycket stor.  De konstaterade bland annat att i innerstadsskolor med mångkulturell befolkning är det både möjligt och praktiskt genomförbart att involvera föräldrar, även om föräldrarna inte är läskunniga eller engelsktalande.

Det vi framför allt kan lära av det engelska läsprojektet är vilken roll föräldrarna har. De ska lyssna och visa intresse för vad barnet sysslar med och uppmuntra barnen. I min senaste bok Prata med ditt barn om läxor diskuterar jag lärande i skolan och ger råd till föräldrar hur de kan agera i läxsituationer. På samma sätt som i läsprojektet ska de vara lyssnare och uppmuntrare. Samtidigt kan boken fungera som inspirationskälla till lärare när de funderar över läxor.

Lärare måste vara tydliga när de förklarar för eleverna vad syftet är med läxan och hur de kan lösa den. De behöver också informera föräldrar om syfte och genomförande. Om samarbetet mellan skolan och hemmet utvecklas kring hemuppgifterna skapas förutsättningar för att eleverna ska lyckas bättre med sina studier.

Referenser

Reddings, S (1992). Family Values, the Curr­iculum of the Home, and Educational Productivity. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achivement.

Hattie, J (2009). Språkets betydelse för effektivt lärande.

Nilsson, N (2016). Forskningsbaserad under­visning.

ur Lärarförbundets Magasin