Läs senare

Starka motiv för skönlitteratur i alla ämnen

15 maj 2017

Lärande genom skönlitteratur — djupläsning, förståelse, kunskap

Mary Ingemansson

Studentlitteratur

Boken Lärande genom skönlitteratur riktas till såväl yrkesverksamma som till blivande lärare inom grundskolan. Den är indelad i sju kapitel. Först låter författaren läsarna stifta bekantskap med henne som barn. De får följa henne in i barndomens bibliotek och vidare i hennes läskarriär. Därefter får de ta del av den vuxna Mary Ingemanssons kontakter med amerikanska forskare, liksom vad som hänt i de svenska klassrum där hon varit med och utbildat lärare i metoder som hon tagit del av, bland annat i USA.

Ingemansson menar att skönlitteratur kan användas i undervisning inom alla ämnen i grundskolan. Skönlitterära texter har en unik förmåga att skapa intresse och därigenom ge kunskap. Det är enligt författaren viktigt att lärarna följer en given metodik. Skönlitteratur kan vara så mycket mer än en personlig läsupplevelse, men för att nå dit krävs de metoder som boken handlar om.

Ingemansson varnar för att det inom ämnen som historia och samhällskunskap finns risker för att skönlitterära texter för vidare anakronismer och felaktigheter. Användning av texter ställer därför höga krav på lärarna.

Lärande genom skönlitteratur kan vara till hjälp för den oerfarne pedagogen som vill pröva på. Det ges flera konkreta exempel på innehåll som kan användas i undervisning. Ett intressant avsnitt handlar om flickor och migration i historisk tid. Med hjälp av djupläsningsmetoder kan lärare ge elever förståelse och kunskap om situationen för nyanlända elever i dag.

Boken är påkostad på så sätt att den har både färgillustrationer och en tillhörande webbplats som kan ge läsaren konkreta redskap i arbetet med elever. Samtidigt verkar det som om förlaget haft för bråttom eller av andra skäl inte arbetat igenom texten tillräckligt. Rubriker och citat upprepas och delar av texten är deskriptiv på ett sätt som inte gynnar ämnet.

Trots dessa brister är Lärande genom skönlitteratur en viktig bok. Med fler läsande lärare, lärare som arbetar metodiskt, långsiktigt och gärna tillsammans med kolleger, mer tid för elever att läsa på djupet och fler samtal elever emellan, kommer morgondagens vuxna vara bättre rustade för samhällslivet. Det är i alla fall vad den amerikanska forskarkollegan till Ingemansson skriver i bokens förord. Om hon har rätt – och det finns inte något som talar mot att så är fallet – har alla lärare och elever mycket goda skäl till att ägna mer tid åt djupläsning i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin