Läs senare

Skarpa analyser av ungdomslitteraturens trender

22 sep 2017

Samtida svensk ungdomslitteratur — analyser

Åsa Warnqvist (red)

Studentlitteratur

Antologin Samtida svensk ungdomslitteratur utgör ett välkommet tillskott till kunskapen om dagens ungdomskultur, trots att skrivuppdraget ter sig svårt. Hur kan man greppa vad som är samtida, svenskt och litteratur i en global medieekologi i ständig rörelse? De tolv bidragen i antologin gör det genom analyser, vilket också är bokens talande undertitel.

Författarna, alla forskare, låter samtiden sträcka sig bakåt till 1990-talet, men gör även förtjänstfulla historiska återblickar ännu längre bakåt i tiden. Analyserna blir på så sätt kontextualiserade på ett lovvärt sätt. Flera av bokens kapitel visar också svårigheten att avgränsa litteratur från andra medier. Att exempelvis serieromaner analyseras är symtomatiskt för en bred litteratursyn.

Foto: Istock

Även om innehållet inte har didaktiska ambitioner lämpar sig analyserna väl för lärare som önskar fördjupa sig i den samtida ungdomslitteraturen. Aktuella perspektiv som ekokritik, cripteori och gurlesk estetik torde bidra med kunskaper som fortfarande har litet utrymme i skolan. För lärare som arbetar med litteratur finns all anledning att reflektera över den helhetsbild som framträder i boken, snarare än att se kapitlen som fristående bidrag.

Å ena sidan visas hur litteraturen testar och utmanar normer, exempelvis genom blyga och relationssökande pojkar eller våldsamma och utåtagerande flickor, inte sällan med ett formspråk som ställer krav på läsaren. Å andra sidan beskrivs hur så kallade lättläst-böcker för ovana läsare befäster stereotypa köns- och klassroller. Antologin i sin helhet visar därför hur litteratur kan fungera frigörande för vissa grupper, men konserverande för andra, vilket till synes motarbetar skolans emancipatoriska uppdrag.

Det är uppenbart att antologins författare kan sin ungdomslitteratur väl. Genom breda penseldrag skapas sammanhang för de litterära verken och med fin skärpa genomförs välgrundade analyser. Att texterna genomgående är välskrivna och lättillgängliga tilltalar förstås. Man kan möjligen anföra att den livaktiga bokutgivningen borde resultera i en större variation av analysexempel och att den vidgade textsynen skulle vinna på att också inkludera andra perspektiv än de litteraturvetenskapliga, men det förtar inte bokens goda sidor.

Samtida svensk ungdomslitteratur är inte bara för läsare med ungdomsintresse, utan för alla med litteraturintresse. Ungdomslitteraturen skildrar samtiden och analyser av den erbjuder därför förståelse av omvärlden – och i förlängningen av oss själva. Det torde vara skäl nog att läsa antologin.

ur Lärarförbundets Magasin