Läs senare

Sakligt och insiktsfullt om rasismens uttryck

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Emma Arneback & Jan Jämte

Natur & Kultur

Vad är rasism? Hur ska förskolan och skolan arbeta med att förankra demokratiska värden?

Det är frågor som boken Att motverka rasism belyser, sakligt, normkritiskt och med övertygelse.

Utifrån internationella överenskommelser, svensk lagstiftning och utbildningsspecifika bestämmelser tydliggörs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Uppdraget är inte förhandlingsbart. Rasistiska föreställningar och (omedvetna) handlingar gör att vissa barn och elever mer än andra riskerar att utsättas för kränkningar och diskriminering. All personal är därför ålagd att arbeta för alla barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. I arbetet mot rasism krävs både förebyggande, åtgärdande och demokratifrämjande insatser.

I samtliga kapitel ges rikligt med vetenskapligt grundade exempel på hur detta arbete kan gå till. Allt från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik, till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt förordas.

De diskussionsfrågor som föreslås är teoretiskt väl underbyggda, vilket är en förutsättning för att kunna demaskera rasismens många olika ansikten.

Rasism presenteras ofta som ett individproblem som tydligast kommer till uttryck bland elever. Trots utbildningsväsendets ”inneboende antirasistiska hållning”, som författarna själva uttrycker det, kan personal som verkar i förskolan eller skolan vara en del av det problem de ska lösa.

Ett av bokens starka bidrag är resonemangen om att rasism och diskriminering är individuellt och strukturellt på en och samma gång. Rasism kommer till uttryck både bland barn, elever och lärare och i förskolan och skolan som institutioner.

Genom att rikta ett kritiskt öga mot den egna verksamheten kan förskolan och skolan förebygga att mönster av utestängning och diskriminering (åter)skapas och upprätthålls. Särskilt upplyftande är bokens öppna syn på hur detta kan hanteras i förskolan.

Ansvaret för att motverka rasism ska inte vila på enstaka eldsjälar utan vara hela skolans och förskolans ansats. Behoven av olika insatser är stora. Boken är insiktsfull och engagerande i en av vår tids mest aktuella och polariserade frågor. Dock hade vissa upprepningar i texten kunnat undvikas.

Att motverka rasism är ett starkt bidrag till hur man kan arbeta med en fråga som väcker ängslighet och oro, och hur man kan göra det svåra och komplexa mer hanterbart.

ur Lärarförbundets Magasin