Läs senare

»Prata närvaro med elever och föräldrar«

Malin Gren LandellSkapa en skolmiljö som motiverar eleverna att gå dit. Uppmaningen kommer från psykologen Malin Gren Landell som på regeringens uppdrag har utrett hur frånvaron i grundskolan kan minskas.

23 nov 2018
Foto: Christian Johansson

Nyligen släppte hon en bok med handfasta råd om hur skolorna kan jobba mer närvarobefrämjande.

– Det handlar bland annat om att skapa en jämlik skolmiljö fri från kränkningar och diskriminering. Och att det finns många vuxna bland eleverna som fritidsledare, skolvärdar, elevassistenter och vaktmästare, säger Malin Gren Landell.

Skolorna behöver också bli mer alerta och reagera på elevernas frånvaro. Att ha ordentliga rutiner där alla lärare registrerar elevernas närvaro är viktigt, menar hon. Även att lärarna sedan följer upp och reagerar om någon elev inte kommer till lektionerna. Att få med föräldrarna i arbetet är också betydelsefullt.

Malin Gren Landell

Aktuell med: Boken Främja närvaro – att förebygga frånvaro

Gör: Sakkunnig i Norrköpings kommun i frågor som rör elevhälsa, skolfrånvaro och samverkan med socialtjänst

Yrke: Legitimerad psykolog

– Skolan behöver prata närvaro med föräldrarna och poängtera hur viktigt det är att barnen kommer till skolan. Om en elev inte kommer ska skolan kontakta hemmet och visa omsorg och oro för att eleven inte är där.

Det finns i dag ingen samlad nationell statistik för hur frånvaron ser ut på de svenska skolorna. Orsakerna till att en elev inte är närvarande kan också skifta betydligt.

– Det kan bero på allt från att något är fel i skolan till hemförhållanden, psykisk sjukdom, kamratrelationer eller något annat, säger Malin Gren Landell.

Handlar det om långvarig skolfrånvaro är det extra viktigt att ta reda på de verkliga orsakerna till att eleven är borta. Skolan kan också behöva samarbeta med andra aktörer som barnpsykolog, socialtjänst och föräldrastödsgrupper.

– Skolan ska göra en ordentlig kartläggning av varför just den eleven inte kommer till skolan. Annars riskerar de insatser som sätts in att bli verkningslösa, menar Malin Gren Landell.

För att få tillbaka en elev är det viktigt att skolan är flexibel och är beredd att pröva lösningar som passar just den eleven. En elev som är bra på matte, kanske ska börja med just det ämnet för att få eleven att känna att den lyckas och är med på banan igen, påpekar hon.

Men det viktigaste är att skapa en skolmiljö som gör att eleverna känner sig motiverade att gå dit. Vänersborgs och Bjuvs kommun är två kommuner som jobbat framgångsrikt med elevnärvaro, berättar Malin Gren Landell.

– Förutom att man registrerar all frånvaro har man engagerat hela skolans personal, allt från vaktmästare till kafépersonal, i arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. Man utbildar även personalen i de här frågorna och ser till att ha samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

I juli 2018 skärptes den svenska skollagen utifrån Malin Gren Landells förslag. Nu är det rektorns ansvar att utreda orsakerna till en elevs frånvaro. Rektorn måste också anmäla till skolans huvudman att en utredning har inletts.

ur Lärarförbundets Magasin