Läs senare

Modell som får eleverna med på tåget

03 mar 2016

De svarta bokstäverna projicerades på projektorduken längst fram i klassrummet. En tung suck gick genom klassen. Jag hade börjat lektionen med att visa det centrala innehåll i kursplanen som vi skulle arbeta med. Och elevernas motivation störtdök.
Som lärare är det är inte alltid enkelt att förklara undervisningens mål. Men i Lärandematriser, att få elever att förstå visar Johan Alm hur lärare effektivare kan kommunicera vad eleverna ska lära. I boken argumenterar han för användandet av lärandematriser, vilket är en utveckling av bedömningsmatriser. Tanken är att eleverna får en lärandematris i början av ett undervisningsmoment, där målen är tydligt formulerade på ett språk som eleverna förstår. I stället för abstrakta begrepp och generella förmågor från kurs- och läroplan står det i matrisen vad eleverna ska göra i konkreta handlingar.

Hur kan det se ut? Jo, om språklig variation är ett mål i svenska, kan de iakttagbara handlingarna formuleras så här på matrisens första nivå: ”Jag skriver på något ställe med träffande, annorlunda ord eller uttryck.” På nästa nivå står det: ”Jag skriver på några ställen i texten med träffande, annorlunda ord eller uttryck.” Och så vidare. På så vis ser eleven redan från början vad de förväntas göra och utveckla.

Lärandematriser, att få eleverna att förstå bygger på pedagogiska teorier i ropet, som synligt lärande och didaktisk design. Och med konkreta exempel från undervisningen ger Alm alla lärare som vill utveckla ett formativt förhållningssätt flera användbara tips. Men den kunskapssyn lärandematriserna vilar på problematiseras inte riktigt. Till exempel citeras pedagogen Freinet gillande. Freinet menade att det vanliga sättet att förvärva kunskap inte är genom iakttagelser, förklaringar och demonstration, utan genom ”trevande försök”.

Men hur trevande blir det egentligen med en matris framför ögonen? Och vad skulle det innebära om alla lärare anammar lärandematriser? Förbereder denna matrisskola eleverna för ett livslångt lärande eller kommer de stå handfallna i arbetsliv och på högskola där den här typen av stöd inte förekommer? Det hade varit intressant att få ta del av Alms resonemang i dessa frågor.

Men en av bokens viktigaste poänger är ändå elevperspektivet och betoningen av att kommunicera undervisningens mål på ett begripligt sätt. För risken finns ju att man som lärare står där i klassrummet och visar citat ur styrdokumenten som är obegripliga för eleverna. Med en tung suck genom klassen som resultat.

Johan Alm

Lärandematriser — att få eleven att förstå

Gothia fortbildning

 

ur Lärarförbundets Magasin