Läs senare

Lotta stöttar Malmös förskolor

ReportageLotta Hofmann är en av Malmös 120 förste förskol­lärare. Hennes uppgift är att stötta medarbetarna och göra förskolan mer likvärdig – en ibland svår balansakt.

01 feb 2019
Förste förskollärare Lotta Hofmann håller i flera utvecklingsgrupper, men jobbar 60 procent i barngrupp.
Foto: Lars Dareberg

Måndag förmiddag. Förste förskollärare Lotta Hofmann står framme vid en whiteboard tillsammans med sina förste förskollärarkollegor Daniel Nyström och Johanna Kjellander Hansen. De håller i en gemensam verksamhetsutvecklingsdag för Mellanhedens och Gyllebo förskolor, som båda ingår i deras enhet.

All personal är samlad i lokaler som känns märkligt öde när alla barn är lediga. Barnkonventionen ska snart bli lag och med anledning av det har förste förskollärarna landat i att barns delaktighet och inflytande är ett av de utvecklingsområden som samtliga ”deras” fem förskolor behöver jobba med.

Det handlar om att stötta i den ­process som arbetslaget befinner sig i.

– Vi har också sett, när vi är ute i barngrupp, att det är ett område som behöver utvecklas. Frågan berör precis all verksamhet, säger Lotta Hofmann.

Förste förskollärarna Lotta Hofmann och Johanna Kjellander Hansen föreläser om barnkonventionen.
Foto: Lars Dareberg

Hon är en av de omkring 120 förste förskollärare som sedan snart tre år finns i Malmö. Med en så storskalig satsning kvalar Malmö in som den kommun i Sverige med flest antal förste förskollärare i landet. Kommunen har genomfört det helt på eget initiativ, inga statliga pengar är inblandade som när det gäller reformen med förstelärare inom grund- och gymnasieskolan.

De pratar om rutinsituationer. Hur kan man möjliggöra barnens rätt till inflytande också när det är mycket ljud och rörelse? Vad kan man som pedagog göra för att hålla kvar ett professionellt förhållningssätt också när man blir stressad?

– Om en treåring bara skriker och kastar sina skor i hallen när ni är på väg ut, vad gör ni då? Hur kan vi i en sådan situation försöka ta reda på vad barnet vill kommunicera? undrar Johanna Kjellander Hansen och hänvisar till en gemensam föreläsning med pedagogikprofessorn Sven Persson som all personal var på för ett tag sedan.

– I vissa perioder har en del barn hos oss bara velat ha gummistövlar. Och då kan det väl få vara så, tycker barnskötare Mari Ryberg.

Någon annan tar upp att det alltid är den vuxnes ansvar att försöka förstå vad barnet vill säga och att man ska försöka fråga barnet.

– Ja, det är viktigt och bra att du tar upp det. Vi får aldrig glömma maktperspektivet. Men kan vi på något sätt förändra rutinsituationerna för att säkra att vi har det med oss också när det är pressat? undrar Lotta Hofmann.

Spridda mummel hörs. Daniel Nyström ger ett exempel från en av avdelningarna han jobbar med på en annan av enhetens förskolor.

– Där landade de i att försöka dela upp sig mer vid utgång. Medan några pedagoger stannade kvar inne med majoriteten barn som fick fortsätta leka, gick en pedagog ut i hallen med en mindre grupp. De klädde sig i lugn och ro och när de väl var ute kom nästa grupp och så vidare. Kan det vara ett sätt att minska stressen? funderar han.

Vi ska kort ta bakgrunden. Sommaren 2013 slopades de före detta stadsdelarna i Malmö och staden fick istället kommunövergripande förvaltningar.

Det har blivit en bättre reflektionskultur nu anser Lotta Hoffman.
Foto: Lars Dareberg

– Det vi fick som svar när vi frågade förskolecheferna var att de inte hann med sina uppdrag med att både leda det pedagogiska och det administrativa. Personalen i sin tur sa att de saknade närvarande chefer. Det fanns dessutom många mindre enheter och de blir mer sårbara när det handlar om att exempelvis pussla med personal, säger Ana Maria Deliv som är kvalitets- och myndighetschef på kommunens förskoleförvaltning.

Varje enhet på mellan två till fem förskolor leds i dag av en ”treenighet”: förskolechefen som har det övergripande ansvaret för sina förskolor och den som är högst ansvarig för kvalitets- och utvecklingsarbete, samt av förste förskollärare och biträdande förskolechef som är på samma nivå rent organisatoriskt.

– De finns direkt närvarande i verksamheterna. Den biträdande har hand om det administrativa medan förste förskollärare leder det pedagogiska, säger Ana Maria Deliv som förklarar att ett syfte med förändringen också var att höja kvaliteten och öka likvärdigheten mellan alla förskolor i kommunen.

Förstelärare i förskolan

  • Varken Sveriges kommuner och landsting eller Lärarförbundet har någon fullständig överblick över hur många av landets kommuner som i dagsläget har infört yrkesrollen förste förskollärare.
  • Anledningen är att befattningen är något som den lokala arbetsgivaren beslutar om.
    Det gör också att innehållet i uppdraget kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
  • Förutom Malmö har bland annat Linköping, Solna och Göteborg förste förskollärare i dags­läget. Upplands Bro kommer inom kort att på prov anställa förste förskollärare i de områden där behoven är som störst och även Jönköpings kommun är på gång att införa yrkesrollen.

I Lotta Hofmanns område ingår fem förskolor. I ledningsgruppen för dem, under ledning av förskolechef Lars Norlin, ingår tre förste förskollärare och tre biträdande förskolechefer. Men Lotta Hofmann och hennes förste-kollegor har valt att dela upp de fem förskolorna mellan sig så att de har huvudansvar för en till två förskolor var.

– Det gör att det blir mer kontinuitet i relationerna när vi är ute i barngrupp, som också är en stor del av vårt uppdrag. Men vi jobbar också tillsammans med hela området och är viktiga för varandra. Att vara förste är en jättespännande men inte alltid helt enkel roll.

Det är dags för grupparbete. Med sig ut till sittgrupper runt om i lokalerna får arbetslagen i uppgift att diskutera någon återkommande rutin från den egna verksamheten som de tycker är svår och hitta nya sätt att lägga upp den på. Det hela ska mynna ut i ett nytt policydokument kring ”barns delaktighet och medbestämmande vid rutinsituationer” som kommer att vara vägledande för hela enheten. I ett rum sitter Mari Ryberg tillsammans med kollegorna i sitt arbetslag, förskollärare Martina Sandell Wallin och barnskötare David Lopez Valdivieso Svensson. De tar en paus i sitt grupparbete ett tag och funderar kring rollen förste förskollärare.

– Som idé är det jättebra. Här i vårt område fungerar våra förste dessutom verkligen som stöd för oss och är lyhörda. Men jag har hunnit jobba på ett antal olika förskolor och det är väldigt personberoende, det är skillnad på förste och förste, konstaterar Mari Ryberg och minns ett ställe där hon och hennes kollegor upplevde att den förste förskolläraren mest klampade in och rörde upp ett fungerande arbete i stället för att lyssna in och stötta.

Martina Sandell Wallin håller med om att tanken är god och att det fungerar bra här där hon jobbar. Hon har själv lång erfarenhet av förskolläraryrket och fick frågan om att bli förste när den nya organisationen infördes.

– Men jag tackade nej. Det är lite för teoretiskt för mig och jag älskar att vara bland barnen.

I ett annat rum är arbetslaget, där samtliga vill vara anonyma, mindre nöjda. De upplever att den nya organisationen mest tar tid från barnen och att den ger dem alltmer administration.

– Dessutom känner jag mig ofta granskad när förste är ute hos oss. Det handlar mest om att hitta fel och gör att jag känner mig otillräcklig i mitt jobb.

Kollegorna håller med.

– Jag tycker det är konstigt att man plockade ut över 100 förskollärare ur verksamheterna, det är ju därför Malmö har en sådan förskollärarbrist nu, säger en annan.

Den kritiken har framkommit på många håll. Lotta Hofmann, Johanna Kjellander Hansen och Daniel Nyström känner igen den.

Barns delaktighet är ämnet när förste förskollärarna Johanna Kjellander Hansen och Lotta Hofmann håller i ett möte med personalen.
Foto: Lars Dareberg

– Jag tänker mer att vår kompetens sprids nu. Det blir mer likvärdigt. Förut kunde en avdelning råka ha turen att ha en stabil och utbildad personalstyrka medan två andra ständigt hade outbildade vikarier. Den här organisationen motverkar det, säger Daniel Nyström.

Dessutom, fortsätter han, ingår det i försteuppdraget att lyfta och uppmuntra personal att läsa vidare.

– Vi ska också stötta de nyutbildade förskollärare som kanske kommer ut till en förskola där de är ensamma i sin yrkesroll och därför snabbt får väldigt mycket ansvar. De behöver det stödet för att motiveras att stanna kvar, säger Daniel Nyström.

I försteuppdraget ingår även fortsatt tid i barngrupp, 60 procent som grund. Men det kan variera lite över tid beroende på hur behoven ser ut i verksamheterna. Och när de är i barngrupp är de fortfarande det i sin försteroll, betonar de tre kollegorna. De hör ju inte heller till en och samma avdelning hela tiden utan går in där det strategiska behovet är störst.

– Det är inte så att vi går in och ersätter när det saknas personal, förutom i en akut kris förstås. Och när vi är i barngrupp är vi det med ett syfte. Kanske för att sätta igång ett utvecklingsarbete i någon form eller för att bidra med ögon utifrån på en svårlöst konflikt mellan en grupp barn, förklarar Daniel Nyström.

Lotta Hofmann poängterar att uppdraget kräver en stor ödmjukhet. Hon vill undvika att någon ska känna att förste är på plats för att granska.

– Det handlar om att stötta i den process som arbetslaget befinner sig i. Vi sitter inte inne med några pedagogiska universallösningar men kan komma med nya perspektiv.

Det kan dock innebära en del svåra samtal. Därför jobbar ingen av dem med sina tidigare kollegor, när de gick över i försterollen bytte de enhet för att vara på neutral mark. I sitt uppdrag ska de alltid ha barnets bästa i fokus. I och med att ledningsstrukturerna har flyttats längre ut i organisationen ser och hör de också mer.

– När vi ser något måste vi agera, det kan vara svårare att göra för en likställd kollega. Det hjälper att ha både uppdraget och varandra som stöd i ryggen, säger Lotta Hofmann.

Den nya modellen har gett konkreta resultat. Områdets systematiska kvalitetsarbete visar exempelvis att barnen är mer delaktiga i utbildningens upplägg nu än tidigare.

– Dokumentation visar också att antalet kränkningar, som exempelvis att personal använder en hög eller irriterad röst gentemot barnen, dramatiskt minskar. Jag upplever också en helt annan reflektionskultur än tidigare, så vi har absolut kommit en bit på vägen, säger Lotta Hofmann.

Malmös förskolor

Organisation: I Malmö stad finns 217 förskolor, omkring 18 000 förskolebarn och 5 000 medarbetare. Varje enhet består av 2–5 förskolor som leds av en förskolechef, 1–3 biträdande förskolechefer med administrativa uppgifter och 1–3 förste förskollärare som leder det pedagogiska arbetet.

Förstelärare: Finansieras enbart med kommunala medel. Uppdraget är tillsvidare. Lönen förhandlas individuellt. Lönespannet för 2018 låg på 36 700–41 000 kronor.  Förste förskolläraren ska enligt uppdragsbeskrivningen bland annat ”i det dagliga arbetet verka för att den pedagogiska verksamheten utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Detta görs dels genom att förste förskolläraren håller i olika utvecklingsgrupper och reflek­tioner men också genom att hen förlägger 60 procent av arbetstiden  i barngrupp.

Biträdande förskolechef: Organisatoriskt jämställd med förste förskolläraren. Har medarbetaransvar och håller i löne- och utvecklingssamtal. Har hand om det administrativa som schema­läggning, ser till att enhetens inköp håller plan­erad budget, ansvarar delvis (tillsammans med förskolechefen) för arbetsmiljöfrågor.

Förskolechef: Chef över biträd­ande förskolechefer samt förste förskollärare. Har det övergripande ansvaret för de två till fem förskolor som finns inom enheten. I detta ingår kvalitets- och utvecklingsarbete samt pedagogiskt ledarskap.

Utvecklingsteam: Förskole­förvaltningen är indelad i fem ut­bildningsområden med cirka 43 förskolor inom varje. Varje område har en utbildningschef som är chef över områdets förskolechefer. Till varje utbildningsområde hör också ett pedagogiskt utvecklingsteam. Utvecklingspedagogerna har alla olika spetskompetenser och stöttar områdets förskolor.

ur Lärarförbundets Magasin