Läs senare

Lättläst stöttning i religionsundervisning

20 sep 2019
Foto: Getty

Konstruktiv religionskritik – filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv

Olof Franck & Mikael Stenmark (red)

Sanoma utbildning

Konstruktiv religionskritik riktar sig till lärare verksamma i skolan, som i sin religionsundervisning måste vara både icke-konfessionella och visa respekt för dem som är troende. Därmed måste de stävja fördomar om religion, samtidigt som de skapar plats för en varierad diskussion om ämnet, där olika åsikter ryms. Skolans religionsböcker ger inte alltid tillräckligt underlag för lärarnas uppdrag, då läroböckerna kan vara stereotypiserande och förenklade.

Syftet med Konstruktiv religionskritik är att ge de lärare som undervisar i religion kunskapsstöd i religionskritiska diskussioner. Här handlar det dock inte om kritik i betydelsen negativ, extern kritik, utan konstruktiv religionskritik är i stället ett bidrag till hur religion(erna) kan utvecklas i ljuset av den motiverade och berättigade kritik som finns inom dem.

Boken består av ett introducerande och ett avslutande kapitel samt fem kapitel om världsreligionerna; hinduism, buddism, judendom, kristendom och islam. Varje kapitel ger fördjupad kunskap om religionernas huvudströmningar, utveckling och de områden som har varit omdebatterade och kritiserade inom världsreligionerna. Referenser för vidare läsning finns.

Samtidigt som intentionen är fördjupning, är boken relativt kort och lättläst, vilket gör den användbar för lärare som har mycket att läsa varje vecka.

I alla kapitlen beskrivs kritik av de respektive religionerna utifrån feminism, jämställdhet eller kvinnoperspektiv. De interna kritikerna av kvinnors plats i religionen och samhället tycks se liknande problem i de fem religionerna. Eftersom kritiken dyker upp i varje kapitel uppstår en känsla av upprepning i läsningen.

Det är också mycket intressant att denna kritik lyfts fram så tydligt av författarna. Är det för att den är central i de interna religionsdebatterna? Eller för att detta är den mest uppmärksammade religionskritiken i ett svenskt sammanhang?

Den kunskap som Konstruktiv religionskritik erbjuder läsaren kan underlätta bemötandet av kritiska diskussioner i klassrummet.

Men för att kunna stävja fördomar och skapa en kreativ plats för lärande behövs också didaktiska verktyg och metoder. Sådana erbjuds inte i den här boken.

ur Lärarförbundets Magasin