Läs senare

Lättläst och inspirerande om undervisningsmetoder

15 Maj 2017

Möten med mening

– Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L Eriksson (red) 

Nordic Academic Press

I boken Möten med mening – ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora samlas femton forskare verksamma inom humanistiska och konstnärliga ämnen vid Linnéuniversitetet kring ämnesdidaktiska frågor. Antologin syftar till att illustrera ämnesdidaktisk forskning samtidigt som den vill ge läsaren en inblick i olika forskningstraditioner.

Enligt vissa är ämnesdidaktik en uppsättning tekniker för klassrumslärande, medan andra menar att det är en vetenskaplig tradition av metoder och teorier. Bokens målgrupp är verksamma lärare och lärarstuderande som redaktören Karin L Eriksson hoppas ska kunna ta med sig de frågor och problem som illustreras i de olika bidragen till sina egna ämnesområden och klassrum. Författarna kommer från olika discipliner, exempelvis engelska, svenska, musikvetenskap och historia.

Bokens första del fokuserar på elevers och studenters möten med olika ämnestraditioner inom och utanför skolan, medan den andra delen explicit handlar om praktisk ämnesdidaktisk verksamhet, det vill säga tar upp exempel på metoder och tekniker för undervisning.

I den första delen kan läsaren i ett kapitel bekanta sig med hur historiemedvetandet väcks på diskussionsforum online i diskussioner om Downton Abbey. Ella Andrén skriver om hur historiekunskap används för att både ifrågasätta och underbygga argument om TV-seriens kvalitet och värde. De som diskuterar serien drar paralleller mellan dåtid och nutid, fiktion och verklighet. I ett annat kapitel, av Magnus P S Persson, genomförs en analys av hur Afrikas historia framställs i historieböcker på gymnasiets yrkesprogram. Författaren undersöker både hur mycket plats Afrikas historia får och hur den återges i läroböckerna.

På så sätt visar Persson i sin både kvantitativa och kvalitativa studie att elevernas möten med Afrikas historia i läroböcker inte uppfyller läroplanens mål.

I bokens andra del diskuterar författarna metoder och tekniker för att förbättra lärande. Till exempel beskriver Corina Löwe, med Peter Sís novell The Wall: Growing up behind the iron curtain som exempel, hur grafiska noveller kan användas för att väcka både läslust och historieintresse bland elever.

Anna Thyberg skriver i sitt kapitel om hur bokdiskussioner om skönlitteratur på engelska kan sätta igång elevernas intresse. När eleverna själva får välja böcker stimuleras lärandet och läsandet.

Kapitlen i antologin är sinsemellan olika till både stil och innehåll, det de har gemensamt är fokus på ämnesdidaktik och humaniora, språk och konst. På så sätt erbjuder boken både en stimulerande bredd och har en röd tråd. Möten med mening är en lättläst och inspirerande antologi. Även om lärare inom humaniora och konst är de som troligen får ut mest av boken kan lärare inom andra delar av grundskola och gymnasium låta sig inspireras. Som forskningsbaserade texter kunde en del av kapitlen ha varit tydligare med vilka utgångspunkter, urval, metoder och teorier författarna baserar sina slutsatser och analyser på. Fokus ligger på materialen och metoderna för undervisning – det är också där bokens styrkor finns.

ur Lärarförbundets Magasin