Läs senare

Läsaren utmanas i antologi om inkludering

"Antologin består av 14 korta, men kärnfulla och tankeväckande kapitel, skrivna av olika författare, som innehåller en del klurigheter och utmanar läsaren till personliga ställningstaganden", skriver Joanna Giota.

21 nov 2014

Inkludering handlar om mycket mer än bara specialundervisning och har konsekvenser för alla barn i skola och förskola. Särskilt användbart är dock begreppet i arbetet med barn som riskerar att falla utanför gemenskapen. Pedagogernas arbetsvillkor och kompetens är en förutsättning för att lyckas med inkludering. Det slås fast redan i förordet till antologin Inkludering – möjligheter och utmaningar.

Antologin består av 14 korta, men kärnfulla och tankeväckande kapitel, skrivna av olika författare. De mer filosofiska bidragen berör bland annat synen på inkludering samt demokrati och delaktighet i en skola för alla, nationellt och internationellt.

De mer pragmatiska bidragen lyfter exempel från förskolan och skolan, där pedagoger har lyckats skapa goda lärandesituationer för alla barn trots deras olikheter, men också svårigheter och dilemman, som gör att man inte lyckas med detta. ”Det kan kännas mycket hårt och göra riktigt ont att stångas emot eller bli stångad av normer”, skriver till exempel Silvia Edling.

Margareta Sandström och Jonas Stier propagerar i sina olika kapitel för en mer jämbördig klassrumsdialog och jämbördiga relationer mellan elever och lärare som ett redskap för inkludering. Det är först när alla barn får möjlighet att göra sig hörda som de kommer att känna sig inkluderade.

Antologin är spännande då den växlar mellan att betrakta inkludering som ett pedagogiskt arbetssätt och som en politisk strategi. Fler kan inkluderas med sina kvaliteter och hela utbildningssystemet reformeras.

De olika kapitlen innehåller också en del klurigheter och utmanar läsaren till personliga ställningstaganden. Om alla elever ska kunna delta i en demokratisk samhällsdialog, vad är viktigare, frågar Sandström och Stier: Att förse eleverna med färdigheter i kritiskt tänkande eller med grundläggande färdigheter i läsning och skrivning? Dessa klurigheter gör antologin till en utmärkt diskussionsbok på olika nivåer i utbildningssystemet och i utvecklingsarbeten av pedagogiska praktiker.

Margareta Sandström, Lena Nilsson & Jonas Stier (red). 
Inkludering – Möjligheter och utmaningar. Studentlitteratur.

ur Lärarförbundets Magasin