Läs senare

Lärarnas levande historia

Från dammiga arkivhyllor till en öppen historiebok. Nu blir lärarnas historia tillgänglig för alla på webben.

06 maj 2010

Hyllmeter efter hyllmeter efter hyllmeter. I väldiga rader breder de svenska tjänstemannaorganisationernas fackliga historia ut sig i TAM-Arkivs lokal på en undanskymd gata i Alvik i Stockholm.
– Det är styrelse- och kongresshandlingar, skrivelser, debattartiklar, historiker, korrespondens, personarkiv med mera, berättar Jim Löfgren som är arkivarie på TAM-Arkiv som står för Tjänstemanna- och akademikerorganisationernas centrum för dokumenthantering och forskning.
En del av dessa samlingar handlar om den svenska lärarkårens brokiga historia. Det omfattar allt från förskola till vuxenutbildning. Hittills har det materialet – som i de flesta arkiv – mest varit tillgängligt för forskare och specialintresserade som fått söka sig till arkivet för att på plats studera det.
Men genom webbprojektet Lärarnas historia öppnas nu delar av det enorma historiematerialet hos TAM-Arkiv för var och en som är intresserad. Stora mängder dokument och bildmaterial har skannats in för att kunna göras tillgängligt på webbsidan.
– Vi har strävat efter att knyta dokumenten till viktiga historiska händelser och förlopp där lärarna och deras organisationer bidragit till och i många fall varit upphovet till olika reformer och förbättringar inom utbildningsväsendet, säger Gunilla Runnquist, innehållsredaktör i den projektgrupp som arbetat fram webbsidan och tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.
– På det sättet blir lärarnas betydelse för samhällsutvecklingen genom år-tiondena tydlig.

Webbsidan är uppbyggd dels från tidslinjer där de olika lärargruppernas historia skildras, dels från teman som bland annat handlar om lärarnas organisering, läraryrket genom tiderna och historiska lärargestalter. Genom samtida dokument av olika slag, tidningsartiklar, forskarbidrag, inspelade intervjuer och ett rikligt bildmaterial träder historien om såväl lärare och skolformer som den svenska utbildningspolitiken fram.
– Vi har helt enkelt velat prova ett nytt sätt att göra vårt arkivmaterial tillgängligt för fler, säger Jim Löfgren.
Lärarnas historia ska successivt kompletteras och byggas ut med mer material.

Bakom webbprojektet
Lärarnas historia står
TAM-Arkiv tillsammans
med Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund
och Svenska Folkhögskolans
Lärarförbund samt
Stiftelsen SAF.
www.lararnashistoria.se
www.tam-arkiv.se

ur Lärarförbundets Magasin