Läs senare

»Lärares tysta kunskap är inte alltid den bästa«

Lena M Olsson, sociolog, har skrivit boken Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet.

01 maj 2019
Lena M Olsson är fil lic i sociologi och förskollärare. Hon har sedan början av 1990-talet arbetat med skol- och professionsutveckling inom Stockholm Stad, Skol­verket och Lärarförbundet, är aktuell med boken Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet (Lärarförlaget).
Foto: Lasse Burell

Vad betyder egentligen beprövad erfarenhet?

– Det är ju ett ganska nytt begrepp i skollagen och det har tolkats på olika sätt. Skolverket definierar det som kunskap som utvecklas av många lärare över tid och att erfarenheterna ska vara dokumenterade och kvalitetsgranskade. Man betonar att den beprövade erfarenheten ska vara allmängiltig och kunna överföras mellan skolor.

– Men definitionen har fått kritik. Kritikerna vill se en skiljelinje mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och betonar att lärares erfarenheter kan variera beroende på det lokala sammanhanget. Jag menar att det är viktigt att man tar tillvara de erfarenheter lärare gör i sin vardag, och att man diskuterar på vilka sätt de är gemensamma och hur de skiljer sig åt. I takt med en ökande skolsegregation arbetar lärare under alltmer olika villkor.

Vad är lärares tysta kunskap och hur hänger den ihop med beprövad erfarenhet?

– Läraryrket har av tradition kännetecknats av tyst kunskap som bygger på lärares intuition om vad som fungerar väl utan att de har satt ord på det. Det har gjorts många utvecklingsinsatser för att beskriva vad lärares tysta kunskap består av, för att den ska kunna spridas och för att få en ökad legitimitet för lärares arbete.

– Men den tysta kunskapen kan också behöva ifrågasättas och granskas. Beprövad erfarenhet utmanar på så sätt den tysta kunskapen. Det vi alltid har gjort är kanske inte alltid det bästa.

Hur ska lärare hantera kravet på ­beprövad erfarenhet?

– Begreppet har en väldig potential att ta vara på den kunskap som växer fram i lärares vardag. Det finns i dag en utbredd dela-­kultur där lärare sprider goda exempel och ­diskuterar sina erfarenheter med varandra, inte minst i webbaserade forum. Det är en viktig förutsättning för att känna igen sig i andras erfarenheter, men också för kritisk granskning och att upptäcka variationer. ­Det är processer som behöver vidare­utvecklas med stöd från rektorer och huvudmän.

Vad är det för ­potential du ser?

– Beprövad erfarenhet är en motor i lärarnas professionsutveckling. Deras kunskap bör i högre grad tas tillvara och vara ett komplement till forskningsrön för att utveckla skolan. Jag är över­tygad om att lärar­yrket blir mer attraktivt och spännande när ­de egna erfarenheterna sätts in i ett större ­sammanhang.

ur Lärarförbundets Magasin