Läs senare

»Lärare i hela Sverige blir kollegor på Facebook«

Jorryt van Bommel, lektor i matematikdidaktik, är en av tre forskare vid Karlstads universitet som under tre år ska studera hur lärare använder Facebook i sin kompetensutveckling. Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om lärarnas egna frågor och behov.

09 maj 2016

Foto: Maria Obed
Vad i lärarnas användning av Facebook intresserar er?

– Facebookgrupperna visar vad lärarna faktiskt gör och kan, i stället för att, som ofta i media, visa vad de inte gör och inte kan. Det är en kompetensutveckling som lärarna själva initierar, medan det vanliga är att fortbildning initieras uppifrån, till exempel av politiker. Facebookgrupperna ger en väldigt positiv bild av lärarna som grupp, kvalificerade frågor lyfts fram där.

Vilka Facebookgrupper ska ni studera?

– Vi har valt ungefär femton grupper i svenska och matematik med minst 2 000 medlemmar vardera. För att säkerställa lärarnas anonymitet har vi gjort en gedigen etisk prövning vid Karlstads universitet. Bland annat kommer vi att översätta citat från Facebook till engelska även i svenska forskningstexter, så att det inte går att identifiera vem som skrivit vad.

Vilken typ av kollegialt lärande sker i Facebookgrupperna?

– Lärandet sker på ett mer informellt sätt än i skolan, och utformas av lärarna själva. Det uppstår en asynkron dialog, det vill säga att man kanske får svar på sin fråga genast, eller först efter en vecka. Det kan vara en fördel, eftersom det inte kommer in någon annan och avbryter dialogen, det ger tid till reflektion. Det kollegiala lärandet utvecklas också, det bildas nya grupper kring någon speciell fråga, man skapar dokumenthörnor.

Lärarna träffas ju i personalrummet i skolan, så varför behövs Facebook?

– Det kan bli ett kompletterande forum för att ställa frågor, särskilt för lärare som arbetar i en liten skola där kollegorna kanske är upptagna när man själv har tillfälle att diskutera. Eller man kanske vill ställa en fråga till en kollega på en söndag. I skolan har möten också oftast ett på förhand bestämt innehåll. På Facebook blir det mer spontant, något extra.

Är projektet en ny typ av praktiknära forskning?

– Ja, nu kan vi som forskare komma väldigt nära. Vi kan komma åt lärarnas snabba samtal mellan lektionerna som vi inte kan fånga annars. Vi kan ta del av samtal i många klassrum, över hela Sverige. Vi ska också intervjua ett trettiotal lärare om varför de går med i en Facebookgrupp, hur ofta och när på dygnet de deltar, och om deltagandet på Facebook ändrar något i deras klassrum.

Jorryt van Bommel, lektor i matematikdidaktik, studerar lärares kompetensutveckling på Facebook tillsammans med Yvonne Liljekvist, projektledare och lektor i matematikdidaktik och Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete.

ur Lärarförbundets Magasin