Läs senare

»Lärare bidrar omedvetet till utanförskap«

Jan JämteJan Jämte är tillsammans med Emma Arneback författare till boken Att motverka rasism i förskolan och skolan. Titeln uttrycker skolans och förskolans uppdrag och ambitionen är att ge lärare förutsättningar och redskap att utföra det.

av Mimmi Palm
17 Nov 2017
17 Nov 2017

Vad är rasism?

– Det finns ingen entydig definition, eftersom rasism är komplext och föränderligt. Grunden för det skiftar över tid och kan vara religiös, kulturell eller biologisk. Vi vill fokusera på rasismens praktik och börja i vad den faktiskt gör. En kan säga att den är ett sorterings- och utestängningssystem som verkar både på strukturell och individuell nivå.

Hur kom det sig att ni skrev boken?

– Vi forskar båda om antirasism i skolan och i fortbildningssammanhang har vi mött tusentals engagerade lärare. Många uttrycker villrådighet inför hur det som står i styrdokumenten ska tillämpas. Därför har vi gjort en grundlig genomgång av förskolans och skolans uppdrag, rasismens uttryck och hur den kan motverkas.

Att motverka rasism

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap. Emma Arneback är lektor i pedagogik, båda vid Örebro universitet. Tillsammans har de skrivit boken Att motverka rasism i förskolan och skolan (Natur & Kultur)

Läs en recension här.

Hur kan boken användas konkret?

– Att verka emot rasism hänger inte på en personlig åsikt. Boken synliggör att uppdraget är en del av att arbeta i skolan. Texten kan ge lärare stöd för det antirasistiska arbetet om de blir ifrågasatta av kollegor eller vårdnadshavare. För rasism uttrycks inte bara av elever, utan också av de anställda. Det behöver inte vara medvetet, utan kan handla om föreställningar om och förväntningar på barn och elever som påverkar hur en agerar.

Ni menar att en lärare som ber ett barn eller en elev med invandrarbakgrund att redogöra för sitt hemland — omedvetet — kan bidra till utanförskap. På vilket sätt?

– Om en elev gång på gång positioneras som annorlunda så riskerar det att göra något med självbilden. Man blir sedd och kan komma att se sig själv som något avvikande. Det innebär sortering och utestängning, vilket är rasismens konsekvenser.

Hur ska lärare arbeta mot rasism?

– Ofta agerar skolor först när diskriminering och kränkningar eskalerar. Men det som behövs är ett medvetet, systematiskt och långsiktigt arbete, med tyngdpunkten på främjandet av alla barns och elevers lika värde, rättigheter och möjligheter.

– Både i förskolan och i skolan behövs en bred palett av arbetssätt. I boken redogörs för normkritiskt, interkulturellt, relationellt, samhällsorienterande och demokratiskt arbetssätt.

ur Lärarförbundets Magasin