Läs senare

Kollegial handledning gav skickligare lärare

"Läraryrket är således mycket komplicerat och innehåller en rad olika förmågor som är svåra att mäta. I Lill Langelotz avhandling Vad gör en skicklig lärare? belyses yrkets stora komplexitet på ett mycket bra sätt", skriver Sten Svensson.

21 nov 2014

Vad utmärker en skicklig lärare? Till synes en ganska lätt fråga att svara på. De flesta känner igen en bra lärare. En vanlig sammanfattning är; bra ämneskunskaper och bra på att ”lära ut”.

På 1970-talet fick de som studerade till lärare betyg i lärarskicklighet. Studenterna sorterades i en tregradig skala efter hur skickliga de var som lärare. Men när man jämförde dessa betyg med hur lärarna sedan lyckades i yrket (hur man nu mätte det?) var det svårt att finna några samband.Bild: Anna-Lena Lundqvist

Läraryrket är således mycket komplicerat och innehåller en rad olika förmågor som är svåra att mäta. I Lill Langelotz avhandling Vad gör en skicklig lärare? belyses yrkets stora komplexitet på ett mycket bra sätt.

Langelotz har följt en grupp lärare som arbetat med en modell för kollegial handledning. Modellen går kort ut på att en grupp lärare diskuterar ett problem som de har i sitt arbete. Samtalet avslutas med att en i gruppen, som utsetts till moderator, summerar och reflekterar över samtalet, med syftet att diskussionerna nästa gång ska bli än mer givande.

De problem som tas upp i samtalen är präglade av dagens skolverklighet. Lärarna arbetar i en storstad på en innerstadsskola som under senare år fått allt fler elever från förortsområden. Det har inneburit nya elevgrupper på skolan, elever med utländsk bakgrund och fler som har svårt att nå kunskapsmålen. Problem som lärarna hade ingen eller liten erfarenhet av.

I avhandlingen framkommer att dagens marknadsstyrda skola påverkar lärarnas vardag. På grund av ekonomiska nedskärningar hände det att lärarna diskuterade eleverna som ”kostnader” och de var tveksamma till att ta emot nya resurskrävande elever.

Den organiserade handledningen bidrog till både en personlig och professionell utveckling. Arbetsmetoden medverkade till att ”andra typer av samtal” hölls och det upplevdes som positivt av både lärare och skolledning. Även lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna påverkades positivt. Lärarna utvecklade nya kollektiva strategier som påverkade och förändrade undervisningen.

Vad gör en skicklig lärare? visar, som även många andra har visat, att lärare som samverkar i organiserade former, utvecklar en större pedagogisk skicklighet. Genom att studera, diskutera och lösa gemensamma problem kan kollektivet ta steg framåt.

I studien poängteras skolledningens nyckelroll. I detta fall hade rektor tagit initiativet till handledningen och även stött arbetet med tid till samtal och uppföljning. Återigen blir vi påminda om att lärarna är överlastade, ska något tillföras och bli bra, krävs att något annat tas bort.

Lill LangelotzVad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. Göteborgs universitet.

ur Lärarförbundets Magasin