Läs senare

Jens Gardesten: »Vuxenansvar är yrkets bottenplatta«

Få studenter får underkänt betyg på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (vfu). Jens Gardesten har i sin avhandling intervjuat vfu-handledare som någon gång har föreslagit underkänt betyg eller har handlett en student som tvingas göra om vfu-kursen.

av Ingvar Lagerlöf
03 mar 2017
03 mar 2017
Jens Gardesten har disputerat vid institutionen för pedagogik på Linnéuniversitetet med doktorsavhandlingen Den nödvändiga grunden — underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar.
Foto: Kristina Wirén

Utifrån intervjuerna formulerar du uttrycket »den nödvändiga grunden« för blivande lärare. Vad består den grunden av?

– Den har en bottenplatta som beskrivs som en sorts mognad och en förmåga att ta ett vuxenansvar i arbetet med barn och ungdomar. Ovanpå den följer förmågorna att själv kunna ta plats och att kunna ge plats åt eleverna. Till sist beskrivs en nödvändig kommunikativ förmåga som handlar om att vara närvarande i samspelet med barngruppen eller elevgruppen.

Lärarna som handleder tar i huvudsak upp relationsmässiga förmågor. Är det något du har reagerat på?

– Ja, det är sällsynt att lärarna hänvisar till brister i ämnesdidaktisk kompetens vid underkännanden. Man kan fundera över om de bristerna borde få större uppmärksamhet. Men verksamma lärare beskriver ofta hur centrala de relationella dimensionerna är i yrket och kan känna en oro för lärarstudenter som visar bristande förmågor i de avseendena.

Förekommer det att betyget godkänt ges till studenter som egentligen inte har uppfyllt kraven?

– Ett underkännande på vfu blir ofta dramatiskt och emotionellt, särskilt om det inträffar sent i utbildningen. Det finns indikationer i avhandlingen på att man ibland godkänner trots ett kvarstående tvivel på om studenten utvecklat de nödvändiga grunderna för yrkesutövandet.

– En delförklaring till de förhållandevis få underkännandena kan vara att vfu:n ofta inbegriper ett mer omfattande och dagligt formativt stöd jämfört med andra kurser. Många studenter får goda möjligheter att utveckla det som krävs. Men det väsentliga är att underkännanden sker på rimliga och relevanta grunder, inte hur ofta eller sällan de sker.

Vad kan resultaten i avhandlingen användas till?

– I avhandlingen diskuterar jag hur lärarutbildningen bättre kan hjälpa studenterna till viktiga insikter så att nödvändiga grunder tidigt börjar utvecklas. Jag diskuterar bland annat hur tidiga praktikerfarenheter kan bli viktiga och hur relationen mellan lärarstudent och lärarutbildare kan påverka på olika sätt.

ur Lärarförbundets Magasin