Läs senare

Helhetsgrepp på förskolans komplexa uppdrag

15 Maj 2017

Professionell yrkesutövning i förskola — kontinuitet och förändring

Lena Rubinstein Reich, Ingegerd Tallberg Broman och Ann-Christine Vallberg Roth

Studentlitteratur

Boken Professionell yrkesutövning i förskola kunde inte ha kommit mer lämpligt i tiden. Det blir tydligt när min blick under läsningen dras från boksidorna till mobilskärmen, där flashnotisen från Dagens Nyheter berättar att ”bristen på förskollärare är nu akut i hela landet”. Att förskolan brottas med svåra rekryteringsproblem är ingen nyhet, tillgången på förskollärare är både begränsad och varierande, och framför allt har den minskat oroväckande.

Detta innebär, förutom att andelen personal som arbetar inom förskola men helt saknar utbildning för att arbeta med barn har ökat markant, att det ställs nya och mer omfattande krav på förskolläraren. Att stärka professionen i förskolan innebär att såväl förskollärarens som förskolechefens ledarskap och ansvar behöver diskuteras.

I sin bok belyser författarna Lena Rubinstein Reich, Ingegerd Tallberg Broman och Ann-Christine Vallberg Roth på ett tydligt och välstrukturerat sätt hur förskolans förändrade förutsättningar ställer nya och tveklöst mer omfattande krav på förskolläraren, högre och mer komplexa. Författarna visar också att många av de professionella kompetenser som nu efterfrågas inte alls är nya, utan har en gedigen bas i förskollärarprofessionens historia.

I boken, som är indelad i fem delar, uppmärksammar författarna de områden som de anser är särskilt relevanta att problematisera för yrkesutövningen. De tar därmed ett rejält helhetsgrepp på förskolans uppdrag. Tallberg Bromans del om professionell yrkesutövning lämnar inga frågetecken kring komplexiteten i förskolläraryrket. Vallberg Roth skriver om de utmaningar och behov som dagens förskola står inför och hur utövandet av ett vetenskapligt förhållningssätt blir en del i förskollärarens yrkeskunskap. Rubinstein Reich ger både en historisk tillbakablick och blickar framåt genom att diskutera kvalitetsbegreppet och gå på djupet i förskolans forsknings- och utvecklingsarbete.

Förskolan visas förvisso hög tilltro, men en oro för dess möjligheter att genomföra sitt komplexa uppdrag är påtaglig och det professionella har kommit i ett tydligt fokus. Med rubriken ”Både tilltro och oro” i första kapitlet ”Förskola i förändring” hjälper Tallberg Broman mig att sätta ord på känslorna jag har efter att sista sidan är vänd. Min förhoppning är att såväl blivande som yrkesverksamma förskollärare, och politiker, ska känna sig träffade av adresseringen som anges på baksidan: ”dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan”.

ur Lärarförbundets Magasin