Läs senare

Föreställningar kring undervisning nagelfars

01 feb 2019

Klassrumspsykologi – från teori till praktik

David Didau & Nick Rose

Natur & Kultur

Placebo­effekten känner du till men vet du vad Pygmalioneffekten, Golem­effekten eller haloeffekten är? Nämnda effekter kan förklara hur lärares förväntningar påverkar till exempel elevers prestationer.

Mina förväntningar på Klassrumspsykologi – från teori till praktik handlade om att få ta del av hur psykologisk forskning kan förbättra undervisningen. Författarna gör mig inte besviken. ­Titeln håller vad den lovar och boken förklarar en mängd olika psykologiska teorier som bör beaktas i klassrumspraktiken. Bland annat beskrivs hur användandet av berättelser kan bidra till att information fastnar i långtidsminnet.

Klassrumspsykologi hör till senare års mängd av böcker om hur forskning kring hjärna och psyke bör påverka skolan. Klingberg, Dweck och Duckworth är exempel på forskare vars populärvetenskapliga verk fått stor spridning i lärarkåren. De argumenterar för att modern forskning kring arbetsminne, dynamiskt mindset och grit kan hjälpa elever. Till skillnad från ovanstående författares mer nischade bidrag till skoldebatten ger Didau och Rose en överblick av psykologins rön kring lärande. Först följer tio kapitel om forskning kring lärande och tänkande, sedan tio kapitel om motivation och beteende och sist sex kapitel där olika populära föreställningar kring undervisning nagelfars.

Man skulle kunna tro att en bok som redogör för betydelsen av motivation, förväntningar, återkoppling etcetera, utgör ett Alexanderhugg mot traditionell förmedlingspedagogik. Men Didau och Rose plöjer inte djupare i den fåran av pedagogisk debatt. Snarare försöker de på ett nyanserat sätt redovisa hur psykologisk forskning kommit fram till att gedigna bakgrunds­kunskaper är en förutsättning för till exempel kreativitet och kritiskt tänkande. Den psykologiska forskningen vittnar enligt dem om att effektiv undervisning kräver en aktiv lärare som hjälper eleverna att strukturera nytt stoff. Efter att ha läst boken känner man sig som en bättre rustad lärare. Det är förmodligen ingen placeboeffekt.

ur Lärarförbundets Magasin