Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Finlands lärare slipper övervakning

TillitFinland har fått en ny läroplan som betonar elevdelaktighet och kritiskt tänkande. Men det undergräver inte de finländska lärarnas relativt sett höga status, auktoritet och professionella frihet, anser forskaren Torbjörn Sandén.

23 nov 2018
The revision, Olja på duk, 2009.
©Carl Hammoud

Finland har länge setts som ett föregångsland. Eleverna presterar bra i internationella mätningar, lärarna har hög status och skolsystemet utsätts inte för ständiga reformer. En av de främsta orsakerna till det finska undret har varit en tilltro till lärarkårens och huvudmännens professionalitet. Det säger Torbjörn Sandén, direktör för Center för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

– Vi har i motsats till Sverige och många andra länder inte slagit in på den här vägen med extern kontroll och övervakning. Istället har vi haft tron att vi har en tillräckligt kunnig och professionell lärarkår som kan sköta utvärdering och uppföljning på egen hand. Vi har också haft tilltro till de enskilda kommunerna och bemyndigat dem att sköta sina egna utvecklingsprocesser.

Det finländska skolsystemet är till synes paradoxalt. Det finns en stor självständighet hos både lärare och kommuner och samtidigt en likvärdighet mellan skolor. En förklaring till det är att Finland aldrig har haft friskolor. En annan att de har en tydlig läroplan.

– Läroplanen är det främsta styrredskapet. I den finns ramarna, men sedan ger man läraren möjligheten att tolka den och avgöra hur man bäst genomför den i praktiken.

Det har genomförts läroplansreformer med ungefär tio års mellanrum i Finland. Men Torbjörn Sandén säger att det aldrig har varit tvära kast. Istället har det varit mindre justeringar och ”sten har lagts till sten”. Det har fungerat eftersom det under lång tid har funnits en politisk konsensus om hur skolan ska styras. Skolan har aldrig blivit ett slagträ i den politiska debatten.

– Oberoende av vem som har styrt har skolan fått utvecklas med stöd av experter. Inför den senaste läroplansreformen har det varit forskare och experter som har tittat på samtliga områden och gått igenom utvecklingen över tid.

Den nya läroplanen som genomfördes för två år sedan väckte en del diskussioner eftersom den betonar elevernas eget sökande efter kunskap, kritiskt tänkande och att kunskaper alltid måste sättas in i ett sammanhang. En del kritiker har hävdat att Finland är på väg att kopiera den svenska ”flumskolan”. Det håller inte Torbjörn Sandén med om.

– Finland står som alla länder inför utmaningar. Det är uppenbart att vi måste tänka nytt. De senaste åren har vi börjat få större skillnader i elevernas prestationer och eleverna verkar tappa motivation.

Han tror inte att en delvis förändrad kunskapssyn kommer att undergräva lärarnas auktoritet.

– Lärarna i Finland startar från en annan position jämfört med Sverige. Det har funnits en viss oro, men i alla läroplansreformer finns det en period där man ska hitta sig själv i det nya. Det uppstår en pedagogisk diskussion som i längden är värdefull.

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin