Läs senare

Enklare anmäla för utsatta elever

Större tydlighet och bättre möjligheter till upprättelse för elever. Det blir effekten om alla ärenden som rör diskriminering och kränkningar utreds av samma myndighet, enligt en utredning.

02 feb 2018
Caroline Dyrefors Grufman. Foto: Monica Ryttmarker

Om en elev kallas för fetto eller idiot har hen utsatts för kränkande behandling. Vill eleven eller föräldrarna göra en anmälan ska de vända sig till Skolinspektionen. Om samma elev kallas för hora eller blatte är det däremot frågan om diskriminering och anmälan ska skickas till Diskrimineringsombudsmannen (do). Detta eftersom kön och etnicitet är två av diskrimineringsgrunderna.

Nu föreslår en statlig utredning att Skolinspektionen även ska utreda fall som rör diskriminering. Det skulle skapa större tydlighet för lärare och rektorer såväl som för elever och föräldrar, slår utredningen fast. Inte sällan är det svårt för skolans personal och föräldrar att förstå vart de ska vända sig.

I dag tillämpas två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, när elever drabbas av kränkande behandling eller diskriminering i skolan. För eleven som drabbats spelar det ingen roll vilka lagar som ska tillämpas vid en utredning, resonerar utredarna. Eleven vill i första hand ha upprättelse. Med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet i ärenden som rör sexuella trakasserier ökar den möjligheten. Skolinspektionen har också större resurser att sätta in.

Vid en lagändring skulle alla ärenden som rör kränkningar och diskriminering i skolan utredas av Barn- och elevombudet (Beo) hos Skolinspektionen. Där välkomnar man förslaget.

– Vi har länge sett att det är ett problem att anmälningar om sexuella trakasserier ska anmälas till DO. Många elever får inte sin sak prövad. Beo utreder i princip alla anmälningar som kommer in, säger Beo Caroline Dyrefors Grufman.

Samtidigt befinner sig Beo redan i dag under stark press. 2016 ökade antalet anmälningar rörande kränkande behandling med 27 procent. Hittills i år ligger ökningen på tio procent.

Beo är den myndighet som skolpersonal, elever och föräldrar redan i dag oftast vänder sig till. Enligt utredarna har Skolinspektionen dessutom större kunskap om skolans värld än DO, liksom större sanktionsmöjligheter. Beo kan föra elevens talan i domstol och kan därmed driva ett skadeståndsanspråk. DO undersöker istället om skolan och huvudmännen uppfyllt sina skyldigheter för att motverka och förebygga diskriminering och fattar beslut om åtgärder. Uppdraget är däremot inte att bistå eleven.

DO instämmer inte i utredningens slutsatser. Att flytta över bestämmelser i Diskrimineringslagen till Skollagen kan ge signaler om att arbetet mot diskriminering prioriteras ner. Risken är att vi får ett lapptäcke av bestämmelser, menar DO.

Frågan bereds nu på regeringskansliet.

ur Lärarförbundets Magasin