Läs senare

Dåligt underbyggda beslut om mottagande i särskolan

Om ett barn ska gå i särskolan eller inte ska utredas noggrant. Men en granskning som Skolinspektionen har gjort visar stora brister i kommunernas handläggning.

09 nov 2011

Många av de barn som går i grundsärskolan gör det på lösa grunder. Den slutsatsen kan man dra av en granskning som Skolinspektionen har gjort av 715 utredningar och beslut om mottagande i grundsärskolan.

Särskolan är till för barn med utvecklingsstörning som man bedömer inte kommer att kunna uppnå grundskolans kunskapsmål. Innan ett barn mottas där ska en grundlig utredning göras. Men så sker långt ifrån alltid. Alla de 30 granskade kommunerna får kritik, konstaterar Carin Holtz, jurist och projektledare för granskningen som gjordes 2010.

Kommunernas handläggning har stora brister. I nästan alla de granskade ärendena saknas motivering för besluten, i sju procent av dem saknas medgivande från vårdnadshavare. I många fall är handlingarna inte diarieförda. Också utredningarna visar sig bristfälliga i alla de fyra delar de ska bestå av. Särskilt de pedagogiska utredningarna är ofullständiga. 80 procent av dem saknar en bedömning av om barnet kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan.

Beror den låga kvaliteten på slarv? Okunskap?

– Det är svårt att säga, säger Carin Holtz. Många kommuner har bra rutiner för handläggningen, men de följer dem inte. Men vi vill framhålla att det är viktigt att alla delar sköts eftersom en skolgång i särskolan får långtgående konsekvenser. Det blir svårt att studera vidare och att komma in på arbetsmarknaden.

De granskade kommunerna har tagit till sig kritiken, konstaterar hon, och går nu igenom sina beslut. Om det upptäcks att elever felaktigt mottagits i särskolan åläggs kommunerna att kompensera dem genom stöd i olika former. Kommunernas uppföljning är i stort sett klar och kommer att redovisas i en rapport i december 2011.

För att säkerställa att handläggningen i framtiden håller god kvalitet föreslår Skolinspektionen olika åtgärder. Däribland kontinuerlig uppföljning av beslut och kompetensutveckling för de ansvariga. Man föreslår också att de allmänna råden ska revideras av Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt för att kunna ge bättre stöd. Detta är nu under beredning på utbildningsdepartementet.

Under 2011 forsätter Skolinspektionen sin granskning av ytterligare 28 kommuner. Även sju specialskolor granskas. Resultatet kommer att redovisas under hösten.

SÄRSKOLAN – säkra utredningar och beslut är en konferens arrangerad av Sveriges kommuner och landsting och Skolinspektionen. Den finns att se på skl.se.

Alla artiklar i temat En skola för (nästan) alla (11)

ur Lärarförbundets Magasin