Ingår i temat
Hållbar lärare
Läs senare

Bra start knyter starka band

Hållbar lärarePå Hägerstensåsens grundskola får lärarna tid att planera terminsstarten tillsammans. Arbetet med elevhälsa och socialt ledarskap ska skapa arbetsro för elever – och lärare.

av Ellen Larsson
21 sep 2018
21 sep 2018
Bra start knyter starka band
Lärarna Kristina Gustavsson Holmgren, Stefanos Katsaris och Elin Swärd bjuder eleverna i klass 6c på en liten uppvisning för att göra samarbetsövningen lättare att förstå. Foto: Kristina Sahlén

Innanför den strama 40-talsfasaden av rött tegel på Hägerstensåsens grundskola i Stockholm råder lugnet före elevanstormningen. Lärarna som nyligen återvänt efter sommarlovet träffas i sina arbetslag. Listan över det som ska hinnas med under läsåret är lång – men just i dag planerar lärarna den så viktiga terminsstarten tillsammans. Att ägna de första skoldagarna åt att bygga relationer och sätta rutiner gör man på de flesta skolor. Men här får lärarna avsätta tid både för att planera och genomföra elevernas två första veckor och för att svetsa samman arbetslagen. Programmet ”Bra start” handlar om att främja god elevhälsa genom att stärka lärare i sitt sociala ledarskap.

Även bemötandet av eleverna blir mer genomtänkt och inte bara det som ska läras ut.

– Vi har alltid gett eleverna en mjukstart i början av terminen, men nu får vi lärare också tid för att planera uppstarten renodlat och tillsammans med kollegor. När ledningen skalar bort andra grejer får vi lärare också en bättre start, säger Ulrika Larsson klasslärare i 4c.

Elevernas två första veckor på skolan är i huvudsak vikta åt att knyta samman klasserna, bygga relationer till lärare och komma in i rutiner igen. Tanken är att eleverna har alla lektioner med sin mentor första veckan, andra veckan är däremot enligt schema men med fortsatt fokus på att skapa goda relationer och arbetsklimat. För att kunna pausa ämnesundervisningen med gott samvete behöver lärare stöd från skolledningen. Och det får de här, konstaterar skolkuratorn och initiativtagaren Kristina Hållén, som tillsammans med personal och skolledare utvecklar Bra start på Hägerstensåsens skola.

– Som kurator träder man ofta in när en elev eller en klass behöver stöd. Här får jag i stället fokusera på att eleverna ska må bra i sin ordinarie miljö, genom att teambuilda arbetslagen och stärka lärarna i sitt sociala ledarskap, säger hon.

Elin Swärd diskuterar klassrums­situationer och planerar sexornas utflykt tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Foto: Kristina Sahlén

Ledarskap och relationsbyggande är aspekter av lärarrollen som lätt tas för givna och som därför får stå tillbaka i jakten på kunskapskrav och läroplansmål. Men ska undervisningen fungera behövs både ett pedagogiskt och ett socialt ledarskap i klassrummet. Skolledningen har därför valt att utveckla Bra Start tillsammans med representanter för så gott som alla professioner på skolan. Samtal i arbetslagen, där lärarna delar med sig av såväl goda exempel som svårigheter kring sitt ledarskap, är en del av det arbetet.

– Genom samtal om styrkor och utmaningar vill vi skapa ett stöttande klimat i arbetslagen. Det är väl investerad tid för att skapa trivsel och god kvalitet i arbetet och gynnar både personalen och eleverna, säger Kristina Hållén.

Att Hägerstensåsens skola valt att systematisera arbetet märks särskilt tydligt under uppstartsveckorna. Just i dag har arbetslagen pratat om bemötande och förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar på förmiddagen, medan eftermiddagen är vikt åt arbetslagens egen planering av terminsstarten. På bordet framför ett av skolans arbetslag ligger ett häfte med titeln, Inspiration för en bra start och en god fortsättning uppslagen. Häftet är sammanställt av skolkuratorn Kristina Hållén, och innehåller personalens bästa tips på hur man organiserar arbetet i klassrummet för att öka trygghet, trivsel och arbetsro. I häftet finns tips på alltifrån lektionsstruktur och trivselregler till samarbetsövningar som svetsar samman klassen efter det långa sommaruppehållet. Lärarna har också fått ta del av kollegors förslag på planering för de två första veckorna. Den som vill kan kopiera det rakt av, andra kan välja en specifik del att jobba vidare med.

Förra året fick eleverna i klass 5c rita varsin pusselbit med sina favoritsaker på. ”Utifrån pusslet pratade vi om allas lika värde och varje elevs betydelse för att bygga en klass”, säger Elin Eriksson. Foto: Kristina Sahlén

– Oavsett om man är ny som lärare eller erfaren är det skönt med en checklista att utgå från för att slippa uppfinna hjulet på nytt vid terminsstarten när man helst ska få ihop gruppen från första dagen, säger Sofia Karlsson som är klasslärare i 3c.

Det är inte något ämnesfokus under samtalen, de handlar mer om att innan terminen börjar hinna tänka efter hur man vill ha det i sitt klassrum och att lära av kollegors erfarenheter.

– När man får reflektera tillsammans över vad som funkar och vad som behöver ändras blir även bemötandet av elever mer genomtänkt och inte bara det som ska läras ut, säger Elin Swärd som är klasslärare i 6c.

Hon är i full färd med att planera en halvdagsutflykt för sina elever, tillsammans med idrottsläraren Stefanos Katsaris och textilslöjdläraren Kristina Gustavsson Holmgren.

– Eftersom kraven på kunskapsförmedling och mätbara resultat ökar när eleverna blir äldre, är det lätt att tappa det gruppstärkande arbetet. Men jag tror att det är minst lika viktigt för sexorna som för de yngre eleverna, säger Elin Swärd.

När Pedagogiska magasinet besöker Hägerstensåsens skola igen några dagar senare har skolans elever återvänt. Att parkera i skolbänkar efter tio veckors sommarlov är ingen lätt omställning och eleverna i klass 6c ser fram emot att lämna klassrummet för en utflykt till närbelägna Vinterviken.

Genom samtal om styrkor och utmaningar vill vi skapa ett stöttande klimat i arbets­lagen. Det är väl investerad tid.

Eleverna formerar sig i en cirkel på den stora gräsmattan och börjar förflytta en rockring laget runt utan att släppa taget om de röda band som binder samman klassen. Det visar sig vara lättare sagt en gjort, trots att Elin Swärd demonstrerat övningen med hjälp av Stefanos Katsaris och Kristina Gustavsson Holmgren.

– Ni får peppa varandra lite, säger Elin Swärd efter det första lite stapplande försöket där rockringen fastnat, trasslat in sig och tappats några gånger.

– Då blir vi bara ännu mer stressade, protesterar en av eleverna snabbt.

Lärarna utmanar elevernas invanda roller och skapar starkare band i klassen genom olika samarbets- och värderingsövningar. Foto: Kristina Sahlén

– Men det är ingen tävling – hjälp varandra, säger Elin Swärd uppmuntrande och eleverna tar nya tag.

Och visst går det bättre för varje försök. Tiden förbättras från 65 till 47 sekunder på bara tre varv. Klassen applåderar sig själva och en av eleverna ger Stefanos Katsaris en high five.

– Att få flytta fokus från läroplansmål till relationsbyggande i början av terminen är jätteviktigt. Att eleverna känner förtroende för mig som lärare är ju själva grunden till allt lärande, säger han.

Även om engagemanget i Bra start skiftar är lärarna eniga om att det är bra att de får mer tid till planering i arbetslagen under sin första arbetsvecka. Förhoppningen är också att skolan som helhet kommer att tjäna på att arbetssätt, förhållningssätt och rutiner systematiseras. Skolkuratorn Kristina Hållén menar att det egentligen handlar om att skapa den kultur man önskar tillsammans med eleverna. För elever som känner sig sedda, trygga och slipper hävda sig i gruppen är också lättare att undervisa.

– Konflikthantering dränerar lärare och klassen på energi och stjäl tid från undervisningen. Jag tror att alla tjänar på att lägga kraft på att bygga klasser där alla elever kommer till sin rätt i stället för att försöka lappa och laga när problem väl uppstår, säger hon.

Hon hoppas att satsningen på att jobba förebyggande och hälsofrämjande med klasserna i sin helhet ska ge ökad studiero, bättre skolresultat – och en bättre arbetsmiljö för lärarna.

– Vi jobbar tillsammans för att förstärka det som redan fungerar bra i stället för att komma med något helt nytt. På så sätt blir det hållbart för lärarna.

Vad betyder arbetet med ”Bra start” för dig?

Ulrika Larsson, klasslärare årskurs 4

— Att vi får tid till att diskutera förhållningssätt till elever och föräldrar är den största vinsten. För lärare är relationsskapande en stor del av jobbet, men vi hinner sällan sätta ord på vad vi gör och varför det är viktigt. Nu när skolan valt att systematisera arbetet och ger oss lärare tid att mötas stannar inte goda exempel och erfarenheter hos några få utan alla får del av det.

Stefanos Katsaris, idrottslärare F–3

— Som idrottslärare har jag ingen egen klass. Därför samarbetar jag med klasslärarna under uppstartsveckorna och får träffa elever tillsammans med andra kollegor på lektionstid – det gör jag aldrig annars. Att bygga relationer är 50 procent av lärarjobbet och jag tar varje tillfälle i akt för att göra det. Som idrottslärare är jag också glad för att arbetet fortsätter på lektionstid genom satsningen ”Aktivt klassrum” då elever ska ta korta rörelsepauser efter långa lektioner.

Anna Marzocchelli Erlandsson, klasslärare årskurs 4

— Att vi på allvar får fokusera på att lära känna varandra i kollegiet och våra elever. Innan var uppstartsveckorna mer styrda kring läroplansmål, kunskapskrav och värdegrund — information som eleverna ändå glömde igen. Nu får vi avsätta tid för att fokusera på de sociala aspekterna av lärarrollen. Innan riskerade tips och goda råd från andra kollegor än de närmaste fastna vid flyktiga samtal i skolkorridoren.

Anna Eriksson, klasslärare årskurs 3

— På min tidigare arbetsplats kände jag ofta en stress över att en utflykt tog tid från ämnesundervisningen. Här är det inte så eftersom det är sanktionerat från ledningen att det ska ta tid. Att få möjligheten att fokusera på lustfyllda saker utan krav på prestation i början av terminen är jätteviktigt och jag tror att vi får igen det senare genom lugnare klasser som vet vilka rutiner och regler som gäller.

Alla artiklar i temat Hållbar lärare (14)

ur Lärarförbundets Magasin