Läs senare

Ämnesspråk är nyckeln

För att de nyanlända eleverna ska hitta en väg in i samhället krävs ett brett kollegialt samarbete, skriver läraren Ulla-Britt Johannesson.

09 Maj 2016

Nyanlända elever har en dubbel utmaning: dels ska de lära sig ett nytt språk, dels skaffa kunskap på det nya språket. Att ge stöd och inspiration till nyanlända elever, och inkludera dem i undervisningen, blir därför en utmaning för oss alla som verkar i skolan.
EU definierar åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. De är: kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och kulturell medvetenhet. Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, då de var och en kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Kartläggningen ska ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning samt hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Skolverket skriver:

”Alla nyanlända elever har med sig ett eller flera språk och kan genom språken visa sina kunskaper och berätta om sina erfarenheter. Elevernas förmåga att läsa och skriva olika slags texter i olika medier och att interagera med andra med utgångspunkt i texter är väsentlig i skolans alla ämnen. Språket har också en social och meningsskapande roll i lärandet.”

Att nyanlända elever får syn på det nya språket så snabbt som möjligt ger dem en viktig grund för såväl lärande som för deras möjligheter att integreras. Språket är en skapande kraft i relationerna människor emellan, och att kunna föra samtal med nya klasskamrater och integreras socialt är viktigt för att lyckas i skolan och i samhället.

Flera språktrösklar ska passeras innan varje elev har etablerat en god språklig grund. Därför är det viktigt att skolan arbetar brett och medvetet med språket i alla ämnen. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen, för alla elever.

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. För att öka förståelsen för de ord och begrepp som eleverna omges med i undervisningen, måste ämnesspråket samspela mer med vardagsspråket.

Skolan behöver därför bredda sin undervisning, arbeta ämnesintegrerat, kombinera svenska som andraspråk med SO– och NO-ämnen samt ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Allt för att ge nyanlända elever större chans att förstå språket och samhället och komma in i ordinarie undervisning så snart det är möjligt.

ur Lärarförbundets Magasin