Läs senare

”Lärare kommer att se de allmänna råden som ett stöd”

De allmänna råden om undervisningen är inte alls ett ingrepp i lärarnas professionella frihet, skriver Skolverket i ett svar på Leif Mathiassons ledare i senaste Pedagogiska magasinet.

24 Nov 2011

Leif Mathiasson kommenterar i sin bloggoch sin ledare i Pedagogiska magasinet (nr 4/11) Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen (SKOLFS 2011:149). Där skriver han bland annat att de allmänna råden diskvalificerar en professionell yrkeskår.

Vi är tvärtom övertygade om att de flesta lärare kommer att se de allmänna råden som ett stöd för undervisningen och inte som ett ingrepp i deras professionella frihet. Skolverkets arbete med råden har skett i en mycket öppen process. Vi har arbetat med ett stort antal referensgrupper av lärare, rektorer och förvaltningschefer. Råden har även skickats ut på en bred remiss, bland annat till lärarförbunden. Synpunkterna var till stor del positiva. För den som redan arbetar enligt råden blir de en bekräftelse. Råden är inte bindande för den som kan visa att man uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Skolverkets uppdrag att ta fram allmänna råd till kursplaner och kunskapskrav var att visa hur kursplaner och kunskapskraven bör tillämpas. Syftet är att främja en enhetlig tillämpning av skollagen, skolförordningen och läroplanen.

De allmänna råden bygger på en rad bestämmelser som reglerar undervisningen. Dessa är noggrant redovisade i anslutning till varje avsnitt. Man kan säga att det som råden behandlar är, eller borde vara, känt av lärare och rektorer. Erfarenheter och utvärderingar visar dock att det inte är självklart hur författningarna bör tillämpas. Skolverkets arbete har därför utgått från synpunkter från referensgrupper av lärare, rektorer och förvaltningschefer om vad som behöver bli tydligare. Detta stämmer också väl överens med de frågor som Skolverket mött från ett stort antal rektorer och lärare under implementeringen av de nya läroplanerna. 

Kursplanerna och kunskapskraven ska vara grunden för lärarnas arbete med planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. Skolverket vill visa hur man bör tillämpa dessa grundläggande processer i undervisningen så att kraven i författningarna uppfylls. Råden är oftast relativt korta och därför finns kommentarer som hjälp vid läsningen. Kommentarerna är inte bindande men kan ge ytterligare vägledning genom att de utvecklar resonemangen och ibland ger exempel på vad som menas.

Vår förhoppning är att de allmänna råden ska uppfattas som användbara och nyttiga!

ur Lärarförbundets Magasin