Läs senare

Insikter om skolans roll för nyanlända

Integreringens problem ur elevernas synvinkel och redogörelse för ny lagstiftning. Två högaktuella böcker ger viktiga råd och insikter om skolans roll för nyanlända.

02 Mar 2016

Illustration: Sara Frisk
Under 2015 sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. Av dessa var ungefär 70 000 barn. Det innebär att väldigt många nya elever kommer att börja eller redan har börjat i den svenska skolan. Frågan är hur denna utmaning hanteras och bör hanteras? I två nya böcker behandlas dessa frågor.

I antologin Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering har forskare undersökt hur nyanlända barn och ungdomar integreras i det svenska utbildningssystemet. Redaktör och författare till flera bidrag är Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Forskarna, som kommer från olika vetenskapliga fält, har genomfört fallstudier i flera kommuner och bilden som framträder är dyster. Elever som invandrat efter skolstart i årskurs ett får stora svårigheter. Till exempel blir bara hälften behöriga till gymnasiets nationella program efter grundskolan. Och många av de elever, föräldrar och lärare som intervjuats i bokens olika studier uttrycker missnöje med hur integreringen fungerar.

Flera problem identifieras, som att modellen med förberedelseklasser där nyanlända elever inledningsvis samlas, har stora brister. Men forskarna ser också andra hinder för en lyckad integrering. I bidraget Det osynliga föräldraskapets nätverk, länkar och broar – nyanlända föräldrar och den svenska skolan undersöker Nihad Bunar hur nyanlända föräldrar ser på den svenska skolan. Han har intervjuat föräldrar i tre kommuner. De beskriver hur de upplever sig förminskade av lärare, att deras kompetens som föräldrar negligeras och att det finns en brist på respekt för deras kultur. Effekten blir att distansen till det svenska samhället ökar på grund av skolan, menar Bunar.

Nyanlända och lärande innehåller flera intressanta texter. Även om det inte går att dra några generella slutsatser utifrån de genomförda studierna framkommer ändå flera tänkbara förklaringar till varför integreringen inte fungerar. Och att frågan belyses utifrån de nyanländas perspektiv gör boken läsvärd, inte minst med tanke på hur integration annars tenderar att behandlas i samhällsdebatten.

Det framgår också att situationen skiljer sig mycket mellan olika kommuner. För att minska dessa skillnader har flera förändringar i skollagen genomförts. I boken Nyanlända i skolan redogör tre jurister för nyanländas rättigheter i den svenska skolan. Anslaget är brett. Asylprocessen, skollagen och diskrimineringsförbudet är några exempel på det som presenteras. Författarna går också igenom de ändringar som införts i skollagen och som träder i kraft 2016. Förändringarna innebär bland annat krav på att nyanlända elevers kunskaper snabbt ska kartläggas, samt tidsgränser för hur länge en elev får gå i förberedelseklass.

Det är 171 sidor med informationstät text som ger en bra sammanfattning av de lagar som är relevanta för alla som arbetar i skolan med nyanlända. Men det hade inte skadat med några konkreta fallbeskrivningar, som visar hur lagstiftningen tar sig uttryck i praktiken.

Nyanlända i skolan och Nyanlända och lärande är två högaktuella böcker, med tanke på den senaste tidens flyktingmottagande. Och många borde läsa i alla fall delar av dem. Skolans betydelse för integreringen kan inte underskattas och det behövs kunskap. Att öka likvärdighet och måluppfyllelsen är absolut nödvändigt. Sverige har inte råd med annat – varken ekonomiskt eller moraliskt.

Nihad Bunar (red), Nyanlända och lärande —mottagande och inkludering, Natur & Kultur

 

  

Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag, Nyanlända i skolan, Gleerups

 

 

ur Lärarförbundets Magasin