Läs senare

Hallå där, Marie Nilsson …

… folkhälsopedagog som skrivit en avhandling om vad som ger lärare återhämtning på jobbet.

av Ellen Larsson
22 Sep 2017
22 Sep 2017
Marie Nilsson är folkhälsopedagog vid Högskolan i Kristianstad. Hennes avhandling bygger på intervjuer, fokusgruppssamtal och kollegial reflektion på en grundskola samt en enkätstudie till alla lärare i en kommun. Foto: Fredrik Persson

Din avhandling visar att lärare kan återhämta sig medan de jobbar. Berätta mer!

– Lärarna på den grundskola som jag studerade fick avsätta tid för kollegial reflektion. Över tid upplevde de att reflektionsstunderna hjälpte dem att återhämta sig, trots att de ägnade tiden åt att diskutera arbetet.

– Tidigare forskning har visat att återhämtning kräver att man släpper alla tankar på jobb, som under raster och fritid – därför är de här resultaten både förvånande och glädjande. Inte minst eftersom lärarnas arbete ofta präglas av motsatsen, som hög arbetsbelastning och stress.

Vad är kollegial reflektion?

– Ett slags gruppsamtal en gång i veckan där lärarna får makten över såväl samtalens form som innehåll och där deras deltagande är frivilligt. Om samtalen ska bli meningsfulla måste man utgå från de ämnen som lärarna själva identifierat som viktiga.

Vad ville lärarna i studien prata om?

– Även om min utgångspunkt som forskare har varit att identifiera och stärka det som fungerar och får lärare att må bra på jobbet så utgick diskussionerna nästan alltid från ett problem. Och det är helt okej, om man vid nästa tillfälle fokuserar på hur man skulle vilja ha det i stället. Att skifta fokus från problem till lösningar menar jag är en förklaring till varför de här samtalen upplevdes som återhämtande trots att de var arbetsrelaterade.

Hur ska lärare hinna med detta också?

– Det är helt avgörande att ett sådant här initiativ sanktioneras uppifrån så att lärarna känner att de kan avsätta den tid som behövs utan att offra något annat. Annars riskerar även den kollegiala reflektionen bli ett stressmoment på en redan lång att-göra-lista.

Du har studerat effekten av sådana här samtal på en skola, kan andra använda sig av metoden?

– Jag tror det men man måste alltid ta hänsyn till omständigheterna på den specifika arbetsplatsen. Även om ett deltagande i en sådan här grupp måste vara frivillig så är det en fördel om de flesta av kollegorna är med. Att ledningen hjälper till att prioritera bland arbetsuppgifterna är också en nödvändighet.

– På skolan jag studerade har lärarna fortsatt och utökat tiden för kollegial reflektion för att de upplevde det som så positivt. Man ska inte underskatta betydelsen av att bli bekräftad i sin yrkesroll av kollegor.

ur Lärarförbundets Magasin