Läs senare

Felaktig kritik mot Skolverket

"Skolverket tar inte ställning för eller emot något perspektiv utan menar att olika perspektiv kan bidra till ökad förståelse". Annika Hjelm svarar på Göran Englunds kritik av Skolverkets rapport "Utvärdering av metoder mot mobbning".

19 Feb 2013

Göran Englund som är företrädare för Olweusprogrammet kritiserar åter igen Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning i ett inlägg i Pedagogiska magasinet (nr 4/12). En slutsats i vår utvärdering är att en skola inte kan förlita sig på ett programkoncept i sitt arbete mot kränkningar och mobbning. Skolan måste utgå från en kartläggning av sina egna problem och anpassa det förebyggande arbetet till dessa samt upprätta rutiner som omfattar all personal för hur de ska agera om kränkningar sker.

Utvärderingen visar också på betydelsen av att låta eleverna delta i arbetet med att främja trivseln på en skola. Inget av de granskade programkoncepten tillgodoser detta tillräckligt. Göran Englund vill göra gällande att Skolverket exkluderar psykologiska perspektiv, bara samarbetar med vissa forskare och att vi sprider att den utsatte bidrar till sin utsatthet. Det finns dock ingen grund för dessa påståenden.

Göran Englund säger också att Skolverket bygger sina råd på forskning som accepterar att barn kränker varandra utan att ingripa. Sannolikt är det inte Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning han avser, den var godkänd av etikprövningsnämnden och har inga sådana inslag.

I arbetet med Utvärderingen av metoder mot mobbning presenterades en delrapport, På tal om mobbning, där flera perspektiv på mobbning presenteras. Skolverket tar inte ställning för eller emot något perspektiv utan menar att olika perspektiv kan bidra till ökad förståelse. I utvärderingen deltog därför sju olika forskare med hemvist inom såväl pedagogik, sociologi, religionsvetenskap som psykologi. I den kurs för skolor som vill utveckla sitt arbete mot kränkande behandling, som Skolverket erbjuder, samarbetar vi för närvarande med 15 lärosäten över hela landet. Skolverket utesluter varken något perspektiv eller några forskare.Frågan om mobbning och kränkningar i skolan är komplex. Det handlar om strukturer och kultur i skolan, processer i klassen och individuella egenskaper i samspel. Varje skola måste ha en genomtänkt strategi och ett arbetssätt som är väl förankrat hos all personal och hos eleverna och som utgår från skolans egna förutsättningar. Att lägga skulden på utsatta elever är inte acceptabelt och har inget stöd i Skolverkets forskning.

ur Lärarförbundets Magasin